Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Praktijk Aquila bij de eerste pedicurebehandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Praktijk Aquila aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Aquila neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Praktijk Aquila behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Aquila zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling
Praktijk Aquila vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 %BTW.

Geheimhouding
Praktijk Aquila is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling /cursus /workshop / consult. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Praktijk Aquila verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Informatie die door cursisten gedeeld worden in de cursusgroep of workshop wordt ook niet gedeeld buiten de groep!

Beschadiging en Diefstal
Praktijk Aquila heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Aquila is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Praktijk Aquila meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Aquila.

Praktijk Aquila moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Praktijk Aquila de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Praktijk Aquila  is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Aquila het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Annulering:
Pedicure & Massage
Bij verhindering s.v.p. 24 uur van tevoren de afspraak annuleren, anders zijn we helaas genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen.
Dat wil zeggen: dat wij bij, te late afmeldingen of vergeten afspraak, 75% hanteren van het normale tarief!
Tarot consult
Bij verhindering s.v.p. 24 uur van tevoren de afspraak annuleren, anders zijn we helaas genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen.
Dat wil zeggen: dat wij bij te late afmeldingen 75% hanteren van het normale tarief!
Tarot Cursus
* Tot 28 dagen voor de cursus kun je annuleren. Het bedrag van de cursus wordt dan op je rekening teruggestort.
Op dit bedrag wordt een bedrag van € 15,- euro administratiekosten in mindering gebracht.
* Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 
* Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus vindt derhalve geen restitutie plaats. Je mag wel iemand anders in jouw plaats sturen.
* Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op restitutie. 
Workshop / Tarot wandeling
* Binnen één week voor datum van de workshop / tarotwandeling vindt derhalve geen restitutie plaats.
* Zijn er te weinig aanmeldingen of kan het i.v.m Covid-19 niet doorgaan dan ontvang je je geld retour.
* Tarot wandeling: Mocht het weer het echt niet toelaten om te wandelen (onweer/storm) dan ontvang je het inschrijfgeld retour of indien gewenst wordt gekeken voor een nieuwe datum.

Inspanningen
Praktijk Aquila zal behandelingen/ cursussen / workshops / consulten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Praktijk Aquila zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Ter info:
* Niets uit het lesmateriaal e.d. mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Aquila.

 

Facebooklinkedinmail